Back • old site here


En françaisIn EnglishIn het Nederlands


Nederlands

Over City Mine(d)

City Mine(d) is een internationale organisatie gevestigd in Brussel en London. Sinds 1997 realiseerde het al meer dan honderd projecten in twaalf steden in heel Europa, op eigen initiatief of onder haar begeleiding.

Het doel van City Mine(d) is om van stedelijke ontwikkeling een zaak van iedereen te maken.

De stedelijke ontwikkelingsagenda wordt momenteel bepaald door milieu, democratie, economie en technologie. City Mine(d) is ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling in deze domeinen niet enkel aan bevoegde instanties of experten overgelaten kan worden. Dit vraagt bijdrages van burgers, bedrijven, overheden en onderzoekers. Maar hoe kunnen deze verschillende groepen succesvol samenwerken? Telkens opnieuw blijkt wederzijds onbegrip één van de grootste obstakels. Het vinden van een gemeenschappelijke taal vormt dan ook de kernactiviteit van City Mine(d).

Op vergeten, neutrale plekken in de stad brengt City Mine(d) heterogene coalities van burgers, overheden, onderzoekers en bedrijfswereld bij elkaar om samen prototypes te bouwen als antwoord op maatschappelijke uitdagingen.

Gemeenschappelijke taal

Een gemeenschappelijke taal verwijst naar de wederzijdse verstandhouding en uitwisseling die mensen ontwikkelen om meer doelgericht en efficiënt met elkaar te communiceren en samenwerken. Met de bouw van een prototype als antwoord op uitdagingen rond milieu, democratie, economie en technologie biedt City Mine(d) een unieke aanpak voor het ontwikkelen van zo'n gemeenschappelijke taal. Het innoverende karakter van het prototype vergt een groepsdynamiek die het samenleggen van kennis uit alle domeinen toelaat. Om niemand het voordeel te geven van op eigen terrein te spelen, kiest City Mine(d) neutrale plekken in de stad om aan deze prototypes te werken. Deze combinatie zorgt ervoor dat alle betrokkenen zich op onontgonnen terrein begeven en op zoek moeten naar een nieuwe manier om samen te werken aan de initiële vraag. Dit geeft niet alleen een gemeenschappelijk draagvlak voor de coalitie, maar ook een gemeenschappelijke taal.

Heterogene coalities

Coalities zijn tijdelijke en doelgerichte samenwerkingen tussen verschillende stedelijke actoren. Haar unieke positie en jarenlange ervaring in Brussel, Londen en 10 andere steden laat City Mine(d) toe zowel lokale als internationale, formele en informele, artistieke en technische actoren bij een nieuwe coalitie te betrekken. Doordat deze coalities niet zomaar omwille van zichzelf worden samengebracht, maar steeds gericht zijn op het ontwikkelen van een prototype rond een maatschappelijke uitdaging op een neutrale plek, wordt vermeden dat belangen van verschillende betrokkenen met elkaar botsen.

De coalitie heeft als doel

 • een plek te zijn waar de gemeenschappelijke taal ontwikkeld kan worden,
 • een forum te creëren waar betrokkenen ook andere thema’s kunnen aankaarten,
 • een groep te vormen die vanuit haar ervaring een gedeeld standpunt kan nemen in publiek of politiek debat.

Neutrale plekken

Neutrale plekken zijn plaatsen die wachten op herbestemming of die door de eigenaar genegeerd worden. Ze worden niet gereguleerd of gecoördineerd door de overheid of een ontwikkelaar, en vormen op die manier vrijplaatsen waar experiment en innovatie kunnen gedijen. Neutrale plekken zijn ideale, vergeten locaties die uitnodigen om met prototypes aan de slag te gaan. Ze vormen bovendien een fysieke ruimte waar de uitdagingen waarop het prototype een antwoord wil bieden, concreet gemaakt kunnen worden. City Mine(d) ontwikkelde diverse methodieken waarmee deze plekken in de stad gedetecteerd kunnen worden.

Prototypes

Prototypes zijn innovatieve en zeer experimentele producten of procedures. Ze vormen een uniek en tastbaar antwoord op een actueel maatschappelijk vraagstuk. De ontwikkeling van prototypes gebeurt in een gemeenschappelijk proces waarin de kennis van verschillende actoren aangewend, bevraagd en verdiept wordt.

De prototypes die City Mine(d) ontwikkelt:

 • geven burgers een actieve rol in het verkennen en realiseren van duurzame en slimme steden,
 • geven overheden en planners de kans om burgers nauwer te betrekken bij het bestuur van de stad,
 • informeren bedrijven en onderzoekers over opportuniteiten en bedreigingen in hun sector.

Contact

info at citymined.org

++ 32 (0)2 779 59 00

officieel adres
Zaterdagplein 13
1000 Brussel

Français

A propos de City Mine(d)

***TRADUCTION EN COURS***

City Mine(d) is an international organisation based in Brussel and London. Since 1997 it realised over 100 projects in 12 cities throughout Europe, at its own initiative or as a facilitator.

City Mine(d)’s aim is to make urban development everyone’s business.

The urban development agenda is currently dominated by the environment, democracy, economy and technology. City Mine(d) is convinced that sustainable development in these domains can not be left to relevant authorities and experts alone. It requires contributions from citizens, companies, governements and researchers. But how can these different groups collaborate succesfully? Time and time again mutual misunderstanding turns out to be one of the major obstacles. That is why finding a shared language is one of the core activities of City Mine(d).

On forgotten or neutral places City Mine(d) gathers diverse coalitions of citizens, public authories, academia and the business world in order to build prototypes as solutions to social challenges.

Shared language

A shared language refers to the mutual understanding and exchange individuals develop in order to communicate and collaborate more efficiently and effectively. City Mine(d) offers a unique approach for the development of a shared language by building a prototype as an answer to challenges in relation to the environment, democracy, economy and technology. The innovative character of the protoype requires group dynamics that allow contributions from different fields. To allow no participant the home advantage, City Mine(d) picks neutral places in the city to build these prototypes. The combination means that each one enters unexplored territory and has to look for new ways to work on the initial challenge. This not only creates a level playing field for the coalition, but also a shared language.

Diverse coalitions

Coalitions are temporary and targeted collaborations between diverse urban actors. Its unique position and decade long experience in Brussels, London and ten other cities allows City Mine(d) to involve local as well as international, formal and informal, artistic and more technical actors in a new coalition. Because these coalitions are not brought together for their own purpose, but focus on a prototype relating to a social challenge on a neutral place, interest of different contributors are less likely to clash.

A coalition aims to be

 • a place where a shared language can be developed,
 • a forum where those involved can also address other issues,
 • a group which from its experience can take a common position in public or political debate

Neutral places

Neutral places are spaces that are awaiting redevelopment or which are ignored by their owners. They are unregulated or un-coordinated by public authority or private developer, and as such become free spaces where experiment and innovation can flourish. Neutral places are ideal, forgotten places that facilitate the work on a prototype. In addition, they are the physical spaces in which the challenges the prototype aims to confront become concrete. City Mine(d) developed several methods by which these places in the city can be identified.

Prototypes

Prototypes are innovative and very experimental products or procedures. They are a unique and tangible answer to a topical social question. The development of prototypes happens in a collective process in which each participant’s expertise is applied, questioned and deepened.

City Mine(d)’s prototypes:

 • give citizens an active role in the exploration and realisation of sustainable and smart cities,
 • give governments and planners an opportunity to involve citizens more closely in governing the city,
 • inform companies and researchers about opportunities and threats in their sector.

Contact

info at citymined.org

++ 32 (0)2 779 59 00

official address
Place du Samedi 13
1000 Brussels

English

About City Mine(d)

City Mine(d) is an international organisation based in Brussel and London. Since 1997 it realised over 100 projects in 12 cities throughout Europe, at its own initiative or as a facilitator.

City Mine(d)’s aim is to make urban development everyone’s business.

The urban development agenda is currently dominated by the environment, democracy, economy and technology. City Mine(d) is convinced that sustainable development in these domains can not be left to relevant authorities and experts alone. It requires contributions from citizens, companies, governements and researchers. But how can these different groups collaborate succesfully? Time and time again mutual misunderstanding turns out to be one of the major obstacles. That is why finding a shared language is one of the core activities of City Mine(d).

On forgotten or neutral places City Mine(d) gathers diverse coalitions of citizens, public authories, academia and the business world in order to build prototypes as solutions to social challenges.

Shared language

A shared language refers to the mutual understanding and exchange individuals develop in order to communicate and collaborate more efficiently and effectively. City Mine(d) offers a unique approach for the development of a shared language by building a prototype as an answer to challenges in relation to the environment, democracy, economy and technology. The innovative character of the protoype requires group dynamics that allow contributions from different fields. To allow no participant the home advantage, City Mine(d) picks neutral places in the city to build these prototypes. The combination means that each one enters unexplored territory and has to look for new ways to work on the initial challenge. This not only creates a level playing field for the coalition, but also a shared language.

Diverse coalitions

Coalitions are temporary and targeted collaborations between diverse urban actors. Its unique position and decade long experience in Brussels, London and ten other cities allows City Mine(d) to involve local as well as international, formal and informal, artistic and more technical actors in a new coalition. Because these coalitions are not brought together for their own purpose, but focus on a prototype relating to a social challenge on a neutral place, interest of different contributors are less likely to clash.

A coalition aims to be

 • a place where a shared language can be developed,
 • a forum where those involved can also address other issues,
 • a group which from its experience can take a common position in public or political debate

Neutral places

Neutral places are spaces that are awaiting redevelopment or which are ignored by their owners. They are unregulated or un-coordinated by public authority or private developer, and as such become free spaces where experiment and innovation can flourish. Neutral places are ideal, forgotten places that facilitate the work on a prototype. In addition, they are the physical spaces in which the challenges the prototype aims to confront become concrete. City Mine(d) developed several methods by which these places in the city can be identified.

Prototypes

Prototypes are innovative and very experimental products or procedures. They are a unique and tangible answer to a topical social question. The development of prototypes happens in a collective process in which each participant’s expertise is applied, questioned and deepened.

City Mine(d)’s prototypes:

 • give citizens an active role in the exploration and realisation of sustainable and smart cities,
 • give governments and planners an opportunity to involve citizens more closely in governing the city,
 • inform companies and researchers about opportunities and threats in their sector.

Contact

info at citymined.org

++ 32 (0)2 779 59 00

official address
Place du Samedi 13
1000 Brussels


join us • volg ons • rejoignez-nous :
http://www.citymined.org
http://www.pumcollectif.org/
http://properwater.org - http://eaupropre.org
https://www.facebook.com/pages/City-Mined/188889099469

de huidige projecten van City Mine(d) komen tot stand met de financiële steun van • les projets actuels de City Mine(d) sont réalisés grâce au soutien financier de • City Mine(d)s actual projects are set up with the financial support of:

VGC Stedenfonds, la Ville de Bruxelles • de Stad Brussel, EU, Brussels Hoofdstedelijk Gewest • Région Bruxelles Capitale

CITY MINE(D) - BRXL
+32 2 779 59 00
+32 485 188 331